سیدحسین سیدی

سیدحسین سیدی

سید حسین سیدی متولد سال 1343، دارای کارشناسی زبان و ادبیات عربی (1367) و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (1369) می باشد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد می باشد.

کتاب های سیدحسین سیدی