عبدالودود امین

عبدالودود امین

عبدالودود امین نویسنده عرب با حوزه های تخصصی قران و قصه‌ها, قران و قصه‌های ادبیات نوجوانان, داستانهای مذهبی ادبیات کودکان و نوجوانان, حیوانها در قران و ... می باشد.

کتاب های عبدالودود امین

سگ یاران غار