اسماعیل بیابانگرد

اسماعیل بیابانگرد

اسماعيل بيابانگرد متولد سال 1345 می باشد. وی دارای كارشناسي روان شناسي باليني دانشگاه علامه طباطبايي، كارشناسي ارشد روان شناسي دانشگاه علامه طباطبايي، و دكتري روان شناسي دانشگاه علامه طباطبايي می باشد. دکتر بیابانگرد عضو گروه روان شناسي تربيتي است و از سال 1378 استادیار دانشگاه می باشد.

کتاب های اسماعیل بیابانگرد