سیدحمید آتش پور

سیدحمید آتش پور

دکتر سید حمید آتش پور تحصیلات خود را تا دوره ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان ادامه داده و دکترای تخصصی خود را در واحد علوم تحقیقات اهواز به اتمام رسانده اند. در سال 1386 نیز دکترای تخصصی خود را در رشته ی مدیریت رفتار سازمانی، از دانشگاه راشویل اخذ کردند.

کتاب های سیدحمید آتش پور

مشاوره ی آسیب زا


مراجعی که مرا تغییر داد


حفره های ارزشمندی وجودی


ترفندهای فروش


بلوغ


سایه سازمانی


ارزشمندی سازمانی


الفبای مثبت گرایی


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.