جفری کاتلر

جفری کاتلر

جفری ای. کاتلر استاد، روانشناس، نویسنده، مشاور، رهبر کارگاه، سخنران اصلی و مدافع عدالت اجتماعی است که 40 سال گذشته را در سراسر جهان برای ارتقاء پیشرفت شخصی و حرفه ای در بین حرفه ای ها و گروه های حاشیه ای صرف کرده است. جفری به عنوان معلم، مشاور، درمانگر و مشاور در انواع مقاطع از جمله پیش دبستانی، دبستان و دبیرستان، دانشگاه، مرکز بهداشت روان، مرکز بحران و محیط های شرکت فعالیت داشته است.

کتاب های جفری کاتلر

مراجعی که مرا تغییر داد


در مسیر درمانگر شدن