حسین بن اسعد دهستانی

حسین بن اسعد دهستانی

حسین بن اسعد دهستانی نویسنده و مترجم ایرانی. از مردم الویر شهریار و منشی عزالدین طاهر زنگی فریومدی، وزیر خراسان و مازندران در فرمانروایی ارغون آقای مغول (۶۳۵ـ۶۷۳ق)، بود. میان سال‌های ۶۵۱ـ۶۶۰ق مجموعه‌ای از حکایات پندآموز را به عزالدین طاهر هدیه کرد و آن را جامع‌الحکایات فی ترجمة‌الفرج بعدالشدة و الضیقه نامید. مؤلف در نوشتن این کتاب از ترجمۀ فارسی عوفی، فرج بعدالشدة قاضی ابوعلی تنوخی، و الفرج بعدالشدة و الضیقة ابوالحسن مداینی بهره برده است. این اثر به کوشش اسماعیل حاکمی به نام فرج بعد از شدت به‌چاپ رسیده است (تهران، ۱۳۶۳ش).

کتاب های حسین بن اسعد دهستانی

فرج بعد از شدت


از غم به شادمانی