آرتور ملزر

آرتور ملزر

آرتور م. ملزر (Arthur M. Melzer) متولد سال 1949، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی میشیگان است. آرتور ملزر همچنین ویرایش فناوری در سنت سیاسی و تاریخ غربی و ایده پیشرفت، هر دو از کرنل بود.

کتاب های آرتور ملزر

دموکراسی و هنر