منصور یوسف زاده شوشتری

منصور یوسف زاده شوشتری

منصور یوسف زاده شوشتری متولد سال 1338، دانش آموخته مکتب کارل گوستاو یونگ و متخصص در رشته ادبیات نمایشی، شعر و رمان است. زنی که دیگر نمیخواست مرد باشد اولین رمان از ده رمان آماده وی برای چاپ است که هر ده اثر برگرفته شده از نظریات کارل گوستاو یونگ می باشد. حلقه ای نو برایم بخر نیز از نوشته های این نویسنده است.

کتاب های منصور یوسف زاده شوشتری

سفر قهرمانی مرد


زنی که دیگر نمی خواست مرد باشد


لطفا پدرم باش


لولو خرخره


با من سخن بگو


بعد از او…


حلقه ای نو برایم بخر