عمار الچلبی

عمار الچلبی

عمار الچلبی استاد علوم مغز و اعصاب و ژنتیک بیماریهای پیچیده در انستیتوی علوم اعصاب بالینی موریس وول ، رئیس گروه علوم اعصاب پایه و بالینی و مدیر مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی حرکتی کینگ می باشد. او در لستر و لندن پزشکی آموخت و بعداً به عنوان یک متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان کالج کینگ مشغول به کار شد.

کتاب های عمار الچلبی

درآمدی کوتاه به مغز