مورین فرگوس

مورین فرگوس

مورین فرگوس یک نویسنده برنده جوایز کتاب برای کودکان و بزرگسالان است، از جمله کتاب های او The Day My Came to Kindergarten و سری کتاب های دوستان و Earl می باشد. او در وینیپگ، مانیتوبا زندگی می کند.

کتاب های مورین فرگوس