کارنل سندوس

کارنل سندوس

کارنل ساندووس به عنوان مدرس دانشکده رسانه و تولید فرهنگی در دانشگاه د مونتفورت، لستر، متخصص جامعه شناسی رسانه، فرهنگ و فناوری است.

کتاب های کارنل سندوس

یک بازی دو نیمه ای