سلیم باب اله اوغلو

سلیم باب اله اوغلو

سلیم باب اله اوغلو متولد سال 1972، شاعر آذربایجانی می باشد.

کتاب های سلیم باب اله اوغلو