پل کریواچک

پل کریواچک

پل کریواچک (30 نوامبر 1937 - 2 مارس 2011) مورخ و تهیه كننده تلویزیون انگلیسی بود. وی در 30 نوامبر 1937 در وین متولد شد. وی در سال 1939 از نازی اتریش به انگلیس گریخت. وی در مدرسه گرامر در لندن شرکت کرد و در دانشکده پزشکی بیمارستان لندن تحصیل کرد. در سال 1970 ، او به بی بی سی پیوست و بیست و پنج سال در آنجا ماند. وی همچنین به عنوان رئیس امور آسیای میانه در سرویس جهانی بی بی سی خدمت کرده است. 

کتاب های پل کریواچک

در طلب زرتشت