اندرو ادگار

اندرو ادگار

اندرو ادگار (متولد: 1950) خواننده فلسفه در دانشگاه کاردیف است. تدریس و تحقیق او در سنت فلسفی آلمانی پایه گذاری شده است. وی به غیر از تک نگاری درباره یورگن هابرماس، کتاب ها و مقالات متعددی را در زمینه فلسفه مراقبت های بهداشتی و فلسفه ورزش منتشر کرده است.

کتاب های اندرو ادگار