نیکولاس جالی

نیکولاس جالی

نيكولاس جالي در مدرسه کینگ در کانتربری و در کمبریج تحصیل کرد و در آنجا هم دانشجوی کارشناسی و هم محقق بود. وی بعداً از سال 1974 تا 1978 در کالج کرایست کمبریج ، عضو کالج پژوهشی بود و در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو (1978-1999) و دانشگاه سیراکوز (2000-1999) و دانشگاه کالیفرنیا ، ارواین (2000-2009) تدریس کرده است. او همچنین در دانشگاه ارواین از سال 2004 تا سال 2007 مدیر گروه فلسفه بود.

کتاب های نیکولاس جالی

لایب نیتس