پاملا پل

پاملا پل

پاملا پاول نویسنده آمریکایی و ویراستار کتاب ریویو نیویورک تایمز است. او در سال 2011 به تایمز پیوست و به عنوان سردبیر کتاب کودکان فعالیت داشت.

کتاب های پاملا پل