شادی فروتنیان

شادی فروتنیان

کتاب های شادی فروتنیان

موقعیت های ترسناک


تاثیر علم بر جامعه


ساکت باش و گوش کن


چیزی که من اعتقاد دارم


بازگشت سقراط


چگونه افراد را آنالیز کنیم


هنر فلسفه پردازی