لسلی آلدرمن

لسلی آلدرمن

لسلي آلدرمن روان درمانگر و نویسنده ، مستقر در بروکلین نیویورک است. او در تمرینات گروهی در Midtown Manhattan و Park Slope کار می کند. همچنین در مورد بهزیستی روانشناختی برای نیویورک تایمز مکرر می نویسد.

کتاب های لسلی آلدرمن