راب کورن بلوم

راب کورن بلوم

راب کورن بلوم (Rob Kornblum) یک مربی اجرایی و مشاور تجاری است و به شرکتها کمک می کند تا رشد خود را تسریع بهشند. راب در تأسیس، تأمین بودجه و پشتیبانی از شرکتهای بزرگ و کارآفرینان مؤثر بوده است.

کتاب های راب کورن بلوم