دیوید جابر

دیوید جابر

دیوید جابر استاد بازاریابی در دانشگاه بردفورد است و در هیئت تحریریه مجلات متعدد مدیریت بازاریابی و فروش فعالیت می کند. وی همچنین به عنوان مشاور ویژه در پانل ورزش ارزیابی سنجش که نتایج تحقیق از مدارس بازرگانی و مدیریت در سراسر انگلستان را ارزیابی می کند، خدمت کرد. دیوید جابر همچنین به دلیل خدمات خارق العاده و برجسته به بازاریابی، جایزه موفقیت آکادمی بازاریابی زندگی را دریافت کرده است.

کتاب های دیوید جابر

فروش و مدیریت فروش