احمد فارسی

احمد فارسی

احمد فارسی هستم. متاهل و دارای دو فرزند پسر. لیسانس علوم تربیتی و بازنشسته آموزش و پرورش. مدیر مسئول مجله دو هفته نامه پیامگستر. نویسنده کتاب این کارونکن – این کارو بکن. 30 سرمقاله دارم که در مجله منتشر شده است. قصد دارم اگر وضعم خوب شد، مکانی برای نگهداری کودکان بی سرپرست بنیانگذاری کنم.
تا باقیاتی از ما برای آیندگان بماند انشااالله و من به این آرزو خواهم رسید.

کتاب های احمد فارسی

این کارو بکن این کارو نکن