آیت الله میرزایی

آیت الله میرزایی

سید آیت‌الله میرزایی متولد سال 1354، دارای دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۹۰، فوق لیسانس مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۸۴، لیسانس، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱ می باشد. وی سرپرست گروه جامعه شناسی نظری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳ و مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران، ۱۳۹۲ است.

کتاب های آیت الله میرزایی