غلامرضا نطاقی

غلامرضا نطاقی

غلامرضا نطاقی متولد سال 1360 روانشناس ایرانی می باشد. وی سابقه تدریس در موارد ذیل را دارد: 1- برگزاری دوره مهارت گوش دادن سالم و شناسایی 11مانع گوش دادن سالم ( برای اولین بار در ایران ) شهرداری شهرستان قرچک – دانشگاه پیام نور مرکزی ری 2- برگزاری دوره شناخت تیپ های شخصیتی 9 گانه شهرداری قرچک، 3 – برگزاری دوره مهارت راهکار رسیدن به آرامش شهرداری قرجک، 4- برگزاری کارگاه و سخنرانی یک روزه انگیزشی بیش از 10ها مورد با عنوان چرخ زندگی

کتاب های غلامرضا نطاقی