مهدی نساجی

مهدی نساجی

دکتر مهدی نساجی متولد سال 1355 ، دکترای فلسفه را از دانشگاه هال از انگلیس دریافت نموده و در حال حاضر در دانشگاه کانتربری به عنوان پژوهشگر علم و دین مشغول به کار است.

کتاب های مهدی نساجی

گذر از خدای رخنه پوش