کریستوفر جی آرتور

کریستوفر جی آرتور

کریستوفر جی آرتور (متولد: 1940) در دانشگاه های ناتینگهام و آکسفورد تحصیل کرد. به مدت 25 سال فلسفه را در دانشگاه ساسکس انگلستان تدریس کرد. او نویسنده کتاب های دیالکتیک جدید و سرمایه مارکس (2002) ، و دیالکتیک کار: مارکس و رابطه او با هگل (1986) می باشد.

کتاب های کریستوفر جی آرتور

دیالکتیک جدید و سرمایه