مژگان صلواتی

مژگان صلواتی

من دکتر مژگان صلواتی هستم، متخصص در زمینه ی روان شناسی. در حال حاضر با دو مرکز مشاوره رویش اندیشه و مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره رست همکاری می کنم. از سوابق خود در زمینه ی آموزش و پژوهش می توانم به طور کوتاه اشاره ای داشته باشم به برگزاری کارگاه های آموزشی، سخنرانی در سمینارها و کنگره ها، نگارش و چاپ مقاله در مجله های معتبر علمی_پژوهشی و همچنین مشارکت در طرح های پژوهشی.

کتاب های مژگان صلواتی

طرح واره درمانی