فرشته موتابی

فرشته موتابی

دکتر فرشته موتابی متولد سال 1344، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. وی دارای دکترای روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، و کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی از انستیتو روان‌ پزشکی تهران است. دکتر موتابی در زمینه های مشاوره های فردی، اختلالات وسواس، افسردگی و اضطراب، زوج درمانی، روابط فرازناشویی تخصص دارد.

کتاب های فرشته موتابی