مگان جی مورفی

مگان جی مورفی

مگان جی مورفی، دانشیار و مدیر برنامه درمان ازدواج و خانواده در دانشگاه پردو در شمال غربی در هاموند، ایندیانا است. وی در حال حاضر به عنوان کمیسر کمیسیون اعتبار بخشی به آموزش ازدواج و خانواده درمانی خدمت می کند و مدیر برنامه خانواده ها در سراسر زمان: یک چشم انداز دوره زندگی بود (انتشارات دانشگاه آکسفورد ، 2000).

کتاب های مگان جی مورفی