مونیکا مک گلدریک

مونیکا مک گلدریک

مونیکا مک گلدریک ، مدیر انستیتوی خانواده چند فرهنگی در هایلند پارک ، نیوجرسی و دانشیار کمکی روانپزشکی بالینی در دانشکده پزشکی راتگرز رابرت وود جانسون است. فیلم های وی در مورد کار بالینی با خانواده های مختلف از بیشترین موارد مورد احترام در این زمینه است.

کتاب های مونیکا مک گلدریک

ژنوگرام