مارسی شیموف

مارسی شیموف

مارسی شیموف چهره زن بزرگترین پدیده کتاب خودیاری در تاریخ است - سریال سوپ مرغ - که شش عنوان از این کتاب را با هم همکاری داشته است. یک رهبر مشهور تحول گرا و یک متخصص انگیزشی، مرتباً سخنرانی های یادداشت های کلیدی در مورد عزت نفس و عملکرد اوج ارائه می دهد.

کتاب های مارسی شیموف

خوشحالی بی دلیل