مانوئل جی اسمیت

مانوئل جی اسمیت

مانوئل جی اسمیت (1934–2007) روانشناس و پیشگام در جنبش آموزش قاطعیت در تغییر زندگی بود. او نویسنده تعدادی از کتابهای خودیاری، از جمله کتابهای پرفروش هنگامی که من نه می گویم احساس گناه می کنم، که به متنی استاندارد مورد استفاده در آموزش قاطعیت در مدارس و محل کار تبدیل شد.

کتاب های مانوئل جی اسمیت

نه! روانشناسی اعتراض