رابرت البرتی

رابرت البرتی

دکتر رابرت آلبرتی، به دلیل نوشتن و ویرایش، مورد تقدیر بین المللی قرار گرفته است که اغلب به عنوان "استاندارد طلایی" برای خودیاری روانشناختی مورد ستایش قرار می گیرد.

کتاب های رابرت البرتی

روانشناسی ابراز وجود