مومون اکای

مومون اکای

مومون اکای (1183-1260) استاد ذن چینی بود. وی به دلیل تهیه و تفسیر مجموعه 48 کوآن "دروازه ی بی دروازه" مشهور است.

کتاب های مومون اکای