کوان هان چینگ

کوان هان چینگ

کتاب های کوان هان چینگ

دو نمایشنامه از چین قدیم


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.