سایمون بارون-کوهن

سایمون بارون-کوهن

سایمون بارون-کوهن زاده 15 اوت 1958 روانشناس بالینی و استاد روانشناسی رشد و نمو در دانشگاه کمبریج است. وی مدیر مرکز تحقیقات اوتیسم دانشگاه و همکار کالج ترینیتی است. در سال 1985 ، بارون-کوهن نظریه ذهن-نابینایی اوتیسم را تدوین کرد ، , در سال 1995 شواهدی از آن را منتشر کرد. در سال 1997 ، او تئوری استروئید جنسی جنین در مورد اوتیسم را تدوین کرد ، که آزمایش اصلی آن در سال 2015 منتشر شد. همچنین نقش مهمی در زمینه های تفاوت جنسی شناختی معمولی ، شیوع و غربالگری اوتیسم ، ژنتیک اوتیسم ، تصویربرداری از اوتیسم ، اوتیسم و ​​توانایی فنی و سیناستزی داشته است.

کتاب های سایمون بارون-کوهن

شناخت شرارت بشر