تینا پین برایسن

تینا پین برایسن

تینا پین برایسون نویسنده کتاب های Bottom Line for Baby (موعد مقرر در سال آینده) و نویسنده مشترک (با دن سیگل) THE YES BRAIN (Random House Bantam ژانویه 2018) و آینده The Power of Show Up و همچنین دو پرفروش نیویورک تایمز: کودک WHOLE-BRAIN (Random House Delacorte 2011) و NO-DRAMA می باشد.

کتاب های تینا پین برایسن

مغز چالش جو


ذهن کودک