پیتر سنگه

پیتر سنگه

پیتر سنگه، زاده ی سال 1947، متخصص علوم سیستم ها و نویسنده ای آمریکایی است. او استاد مدرسه ی مدیریت، عضو هیئت علمی موسسه ی سیستم های پیچیده، و بنیان گذار جامعه ی سازمانی یادگیرنده است. سنگه مدرک کارشناسی خود را در رشته ی مهندسی هوافضا، مدرک مهندسی خود را در رشته ی مدل سازی سیستم های اجتماعی در سال 1972، و مدرک دکترای خود را در رشته ی مدیریت در سال 1978 گرفته است.

کتاب های پیتر سنگه

تمرکز سه گانه


۱۰,۰۰۰ تومان

رقص تغییر


۴۸,۰۰۰ تومان