اسماعیل بن محمد ریزی

اسماعیل بن محمد ریزی

اسماعیل ابن محمد ریزی (از دانشمندان قرن هفتم هجری قمری) صاحب دو اثر رساله نصرتبه و حیات النفوس، متولد زرین شهر می باشد.

کتاب های اسماعیل بن محمد ریزی

حیات النفوس