بنجامین پر

بنجامین پر

بنجامین پر (Benjamin Poore) مدرس تئاتر در دانشگاه یورک است. او نویسنده تئاتر Heritage ، Nostalgia and Modern British Theater (Palgrave، 2011) و Theater & Empire (Palgrave، 2016) است. او نویسنده مقالات متعددی در زمینه اقتباس و زندگی پس از داستان ویکتوریا در صفحه و صحنه است.

کتاب های بنجامین پر

تئاتر و امپراطوری