دنیس گرینبرگر

دنیس گرینبرگر

دنیس گرینبرگر، دکترای روانشناسی بالینی، مدیر مرکز اضطراب و افسردگی، نیوپورت بیچ، کالیفرنیا است. وب سایت این مرکز، www.anxietyanddepressioncenter.com ، دارای اطلاعاتی درباره ذهن بیش از حالت است. دکتر گرینبرگر استادیار کلینیک کالج پزشکی، دانشگاه کالیفرنیا، ایروین است. وی عضو بنیانگذار و عضو هیئت مدیره آکادمی شناخت درمانی است.

کتاب های دنیس گرینبرگر

عقل فراتر از احساس