مارتین سلیگمن

مارتین سلیگمن

مارتین ای.پی. "مارتی" سلیگمن روانشناس آمریکایی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب های خودیاریاست. نظریه او با نام درماندگی آموخته شده به طور گسترده ای میان دانشمندان و روانشناسان بالینی مطرح است.

کتاب های مارتین سلیگمن

روان درمانی مثبت گرا


مدار امید


شادمانی درونی


از شادکامی تا بالندگی


فرزند مثبت گرا