محمود رضا گلشن پژوه

محمود رضا گلشن پژوه

دکتر محمودرضا گلشن پژوه متولد سال 1352، معاون پژوهشی موسسه ابرار معاصر تهران و مدیر گروه حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک می باشد.

کتاب های محمود رضا گلشن پژوه

جنگ نرم (6)