امیرخشایار جوادی

امیرخشایار جوادی

امیرخشایار جوادی زاده‌ی ۱۳۶۲ خورشیدی در قزوین است. وی  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است. تا کنون 10 مجموعه ‌سروده‌ از امیرخشایار جوادی منتشر شده است که از آن میان می توان از «سوگ اسفندیار»، «نه‌گفتنت هم قشنگ است»، «پاپیروس‌های سرگشاده»، «نفس بانو» و «غنج ترنج» یاد کرد.

کتاب های امیرخشایار جوادی

غنج و ترنج