جانیس ورموت

جانیس ورموت

جانیس ورموت استاد دانشگاه بدفوردشایر انگلیس است. وی پیش از این مدیر مرکز مطالعات درسی و آموزشی در دانشگاه آزاد انگلیس و استاد آموزش در دانشگاه ولینگتون نیوزیلند بود.

کتاب های جانیس ورموت