مجید معارف

مجید معارف

مجيد معارف به سال 1332 ش. در شيراز متولد شد و تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در شيراز گذراند.سال‌هاى 1354 - 1352 را درخدمت مقدس سربازى سپرى كرد و چهار سال در مقطع كارشناسى در رشت اقتصاددر دانشگاه شهيد بهشتى به تحصيل پرداخت وسال‌هاى 1361 - 1358 در سازمان‌هاى دولتى اعم از آموزش وپرورش، صدا و سيما و... اشتغال داشت. آن‌گاه در مقطع كارشناسى ارشد علوم قرآن وحديث در دانشگاه تربيت‌مدرس ادامه تحصيل داد؛ ترجمه و نقد و تحقيق بخش نخست كتاب مقدمتان في علوم القرآن را به عنوان پايان‌نام‌دور كارشناسى ارشد ارائه كرد.سال‌هاى 1367 - 1364 به تدريس در دانشكد صدا و سيما و با دانشگاه‌هاى الزهراو تربيت معلم و شهيد چمران اهواز همكارى داشت سپس در مقطع دكترا رشت علوم قرآن و حديث در دانشگاه تربيت‌مدرس پذيرفته شد. و "پژوهشى در تاريخ حديث شيعه" را بعنوان رساله دكترى تدوين نمود. از سال 1372 تاكنون به‌فعاليت در دو عرص آموزش و پژوهش مشغول است وسمت‌هاى معاونت پژوهشى دانشكده الهيات دانشگاه تهران وسردبيرى مجل پژوهش دينى را عهده دار مى‌باشد.
فعالیت‌های زيادى از ايشان در حوزه علوم حديث، مقالات، همكارى با بنياد دائرةالمعارف و تأليف مداخل، حوزه علوم قرآن و پژوهشهاى علمى وجود دارد.

کتاب های مجید معارف

تاریخ عمومی حدیث


علوم قرآنی