راجر مارتین

راجر مارتین

راجر مارتین سی ام (متولد 4 آگوست 1956) رئیس دانشکده مدیریت روتمن در دانشگاه تورنتو از سال 1998 تا 2013 و نویسنده چندین کتاب تجاری بود. مارتین چندین مفاهیم مهم تجاری را که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، گسترش داده است، از جمله تفکر یکپارچه. وی توسط چندین نشریه تجاری به عنوان یکی از مهمترین متفکران حوزه شناخته شده است.

کتاب های راجر مارتین

ذهن تقابل پذیر