رضا اسدی فرد

رضا اسدی فرد

رضا اسدی فرد متولد سال 1356، دارای دکترای مدیریت تکنولوژی – گرایش انتقال تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. وی عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست نوآوری و آیندهنگاری پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری می باشد.

کتاب های رضا اسدی فرد

بزرگ مریخی، کوچک ونوسی