محمد یاوری بیگوند کلیائی

محمد یاوری بیگوند کلیائی

محمد یاوری متولد سال 1315، از طایفه بیگوند کلیایی است. ایشان همچنین طایفه بیگوند را اصالتاً از کردهای عراق می‌داند که حکومت خود بر عمده کلیایی را از شاه عباس صفوی گرفته‌اند. ایشان حتی خصوصیات ظاهری، چهره و قامت خوانین طایفه بیگوند را متفاوت از سایر خوانین سنقر و کلیایی همچون فیله کوری می‌داند.

کتاب های محمد یاوری بیگوند کلیائی