فرهود شامحمدی

فرهود شامحمدی

فرهود شامحمدی شاعر متولد سال 1347 است.

کتاب های فرهود شامحمدی

شعر نمی شود این زندگی