امیلی نولان

امیلی نولان

امیلی نولان ، نانوا و آشپز آموزش دیده ، نویسنده کتاب آشپزی و تهیه کننده دستور العمل است. آشپزی وی تحت تأثیر زندگی در فرانسه ، آلمان و انگلیس می باشد.

کتاب های امیلی نولان

پخت نان و شیرینی